• .

    • Skład Prezydium Rady Rodziców:

     Przewodnicząca - Agnieszka Guz
     Zastępca Przewodniczącej- Seweryn Pralicz
     Skarbnik - Patrycja Sagalska     Komisja Rewizyjna:

     Justyna Dyjak 

     Ewa Zachaczewska

      

     Regulamin Rady Rodziców
     przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie

      

         Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r poz. 60 z późn. zm.)-art. 83 i 84
     2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 )- art.6a i 9c
     3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) – art. 22ab ust 4
     4. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie

      

     § 1. Postanowienia ogólne

     1. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie działa rada rodziców, która reprezentuje  ogół rodziców uczniów szkoły, zwana dalej w skrócie RR.    
      1. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok: od dnia jej ukonstytuowania do dnia  ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
     2. W posiedzeniu RR może  brać udział dyrektor szkoły  lub wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej.
     3. Za zgodą przewodniczącego RR w posiedzeniach mogą brać udział także inne zaproszone osoby – nie posiadają one prawa do głosowania.. 
     4. Członek RR niewywiązujący się z przyjętych przez siebie obowiązków, może być przed upływem kadencji odwołany przez RR lub radę oddziałową.

      

     § 2. Zadania Rady Rodziców

     1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
     2. Pomoc w doskonaleniu  organizacji i warunków pracy szkoły.
     3. Współpraca z innymi organami szkoły oraz ze środowiskiem lokalnym.
     4. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.
     5. Podejmowanie działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych  na działalność RR.

      

     § 3. Uprawnienia Rady Rodziców

     1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
     2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
     3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
     4. Opiniowanie  zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
     5. Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
     6. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
     7. Wyrażanie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
     8. Udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły.

     § 4. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

      1. Na pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału, zwołanym przez wychowawcę odbywają się wybory:
     1. trzyosobowej rady  oddziałowej w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik.
     2. w wyborach tajnych wybierany jest przedstawiciel oddziału do Rady Rodziców.
     1. Wybory przeprowadza wychowawca oddziału, który:
     1. powołuje komisję skrutacyjną
     2. przyjmuje zgłoszenia kandydatur,
     3. nadzoruje przebieg głosowania
     4. podaje wyniki głosowania
     1. Zadania komisji skrutacyjnej:
     1. przygotowanie kart do głosowania
     2. przeprowadzenie głosowania
     3. przeliczenie głosów i przekazanie wyników wychowawcy
     1. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do rady oddziałowej
     2. W wyborach, o których mowa w punkcie 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
     3. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie  zgodę na kandydowanie.
     4. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
     5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów uczestników zebrania.
     6. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się kolejną turę głosowania
     7. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół, który stanowi dokumentację rady rodziców.
     8. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
     9. W przypadku wygaśnięcia lub rezygnacji z uczestnictwa członka, Rada Rodziców przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.
     10. Przedstawicielem rady oddziałowej do  rady rodziców zostaje kandydat, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów. Może on  przekazać swoje prawo innemu członkowi rady oddziałowej.

      

     § 5. Struktura organizacyjna Rady Rodziców

      1. W skład Rady Rodziców  wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
      2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców w danym roku szkolnym zwołuje dyrektor szkoły
       i przewodniczy mu do momentu wyboru przewodniczącego rady rodziców.
      3. Na pierwszym zebraniu RR wybiera spośród członków:
     1. przewodniczącego
     2. zastępcę przewodniczącego
     3. skarbnika
     4. sekretarza
     5. komisję rewizyjną (minimum dwie osoby)
     6. pozostałe osoby są członkami RR
      1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem pracy Rady Rodziców, a w szczególności:
       1. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
       2. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
       3. dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członkami Rady
       4. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców
       5. przekazywanie opinii i postulatów organom Szkoły
       6. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz
       7. podpisywanie pism, uchwał, protokołów z zebrań, opinii oraz wniosków w imieniu Rady Rodziców.
      2. Zastępca przyjmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub niezdolności do wykonywania zadań.
      3. Do podstawowych zadań Sekretarza Rady Rodziców należy:
      1. protokołowanie zebrań Rady Rodziców
      2. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców
      1. Skarbnik jest  odpowiedzialny za działalność finansowo-gospodarczą
      2. Komisja rewizyjna ma prawo prowadzenia czynności kontrolnych na podstawie wszystkich dokumentów finansowych i księgowych (co najmniej jeden raz w roku). Z przeprowadzonych czynności komisja składa sprawozdanie.
      3. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoją pracę społecznie i nie otrzymują za nią wynagrodzenia.

      

     § 6. Tryb podejmowania uchwał

     1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
     2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
     3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
     4. Uchwały RR zapadają zwykłą większością głosów zebranych członków uprawnionych do głosowania.
     5. Jeśli uchwała RR jest sprzeczna z prawem, dyrektor zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę organowi nadzorującemu szkołę.

      

     § 7. Gospodarka finansowa.

     1. Celem gromadzenia środków finansowych przez RR jest dofinansowanie lub finansowanie zadań statutowych szkoły
     2. Rada rodziców może finansować:
     1. nagrody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów szkoły,
     2. zakup książek do biblioteki szkolnej, do wykorzystania podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych,
     3. zakup nowego oprogramowania do wykorzystania w szkole przez uczniów i nauczycieli,
     4. dofinansowanie zadań dotyczących reklamy szkoły,
     5. koszty transportu dzieci podczas różnego rodzaju wycieczek,
     6. wykupienie zajęć edukacyjnych w muzeum itp.
     7. zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego,
     8.  zatrudnienie instruktora prowadzącego dodatkowe zajęcia, zgodnie z potrzebami dzieci
     9. zakup różnych, potrzebnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych, pomocy dydaktycznych.
     1. Fundusze RR pochodzą z:
      • dobrowolnych składek rodziców,
      • dochodów osiągniętych w wyniku działalności RR,
      • darowizn
     2. Dobrowolne składki i darowizny przyjmowane są na kwitariusz przychodowy.
     3. Dochody uzyskane z działalności RR przyjmowane są poprzez sporządzenie protokołu z imprezy.
     4. O pozyskanie środków finansowych od RR może pisemnie występować dyrektor lub nauczyciele – za pośrednictwem dyrektora.
     5. Dokumentami potwierdzającymi rozliczenie wydatkowanych środków są faktury, paragony, oświadczenia oraz informacja o sposobie zagospodarowania zakupionych materiałów lub produktów.
     6. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej jest Roczny plan finansowy zatwierdzony na zebraniu RR.
     7. Do ewidencji dochodów i wydatków służy uproszczona księga dochodów i wydatków.
     8. RR gromadzi i przechowuje środki pieniężne na Książeczce oszczędnościowej założonej w Szkolnej Kasie Oszczędności.
     9. Sprawozdanie roczne z wykonania gospodarki finansowej RR powinno być zbadane przez komisję rewizyjną, która sporządza odpowiedni protokół.
     10. Informacja o wynikach działalności finansowej rady rodziców i wyniki kontroli komisji rewizyjnej są przedstawiane na zebraniach ogólnych rodziców oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń.
     11. Odpowiedzialność za całokształt działalności finansowo-gospodarczej ponosi Skarbnik, do którego obowiązków należy czuwanie nad realizacją planowanych dochodów i wydatków oraz prawidłowością dokumentacji księgowej.
     12. Przekazywanie obowiązków skarbnika odbywa się protokolarnie po uprzednim zbadaniu działalności finansowej rady przez komisję rewizyjną.

      

     Zmiany w niniejszym Regulaminie uchwala RR zwykłą większością zebranych członków uprawnionych do głosowania.

      

      

                                                                                            Przewodniczący Rady Rodziców

      

     Plan Pracy Rady Rodziców znajduje się tutaj.

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie
   • sekretariat@spstraczno.edu.pl
   • i.barczak@spstraczno.edu.pl
   • +48 67-258-12-24
   • Strączno 53 78-642 Straczno
 • Galeria zdjęć

   brak danych